REDRAW-Based Evapotranspiration Estimation in Chongli, North China

Zixiong Zhang and Zhongjing Wang, Tsinghua University, Beijing, China