Slope Controls Grain Yield and Climatic Yield in Mountainous Yunnan province, China

Xingwu Duan1,2, Li Rong1,2, Zhijia Gu3 and Detai Feng1, (1)Institute of International Rivers and Eco–security, Yunnan University, Kunming, China, (2)Yunnan Key Laboratory of International Rivers and Trans-boundary Eco–security, Kunming, China, (3)School of Geography, Bejing Normal University, Beijing, China