Initial report of the High Frequency Analyzer (HFA) onboard the ARASE (ERG) Satellite: Observations of the plasmasphere evolution and auroral kilometric radiation from the both hemisphere

Atsushi Kumamoto1, Fuminori Tsuchiya1, Yoshiya Kasahara2, Yasumasa Kasaba1, Hirotsugu Kojima3, Satoshi Yagitani2, Keigo Ishisaka4, Tomohiko Imachi2, Mitsunori Ozaki2, Shoya Matsuda5, Masafumi Shoji5, Ayako Matsuoka6, Yuto Katoh1, Yoshizumi Miyoshi5, Iku Shinohara6 and Takahiro Obara1, (1)Tohoku University, Sendai, Japan, (2)Kanazawa University, Kanazawa, Japan, (3)Kyoto University, Uji, Japan, (4)Toyama Prefectural University, Imizu, Toyama, Japan, (5)Nagoya University, Nagoya, Japan, (6)ISAS/JAXA, Sagamihara, Japan