Numerical study on co-seismic stress changes of the 2011 MS 8.1 Kokoxili earthquake

Tianxiang Ren1, Huihong Cheng1, Bei Zhang2 and Yaolin Shi3, (1)Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, (2)Chinese Academy of Sciences, Being, China, (3)Grad Univ Chinese Acad Sci, Beijing, China