Effects of Temperature on Aggregation Kinetics of Graphene Oxide in Aqueous Solutions

Mei Wang1,2, Bin Gao2, Deshan Tang1, Huimin Sun3, Xianqiang Yin3 and Congrong Yu1, (1)Hohai University, Nanjing, China, (2)University of Florida, Gainesville, FL, United States, (3)Northwest A&F University, Yangling, China