Wire Probe Antenna (WPT) and Electric Field Detector (EFD0 of Plasma Wave Experiment (PWE) aboard ARASE: Specifications and Evaluation results

Yasumasa Kasaba1, Keigo Ishisaka2, Yoshiya Kasahara3, Tomohiko Imachi3, Satoshi Yagitani3, Hirotsugu Kojima4, Shoya Matsuda5, Satoshi Kurita5, Masafumi Shoji6, Tomoaki Hori5, Atsuki Shinbori7, Mariko Teramoto5, Yoshizumi Miyoshi5, Tomoko Nakagawa8, Naoko Takahashi9, Yukitoshi Nishimura10, Ayako Matsuoka11, Fuminori Tsuchiya1, Atsushi Kumamoto1 and Reiko Nomura12, (1)Tohoku University, Sendai, Japan, (2)Toyama Prefectural University, Imizu, Japan, (3)Kanazawa University, Kanazawa, Japan, (4)Kyoto University, Uji, Japan, (5)Nagoya University, Nagoya, Japan, (6)ISAS/JAXA, Sagamihara, Japan, (7)Kyoto University, Kyoto, Japan, (8)Tohoku Institute of Technology, Sendai, Japan, (9)The University of Tokyo, Tokyo, Japan, (10)University of California Los Angeles, Department of Atmospheric and Ocean Science, Los Angeles, CA, United States, (11)JAXA Japan Aerospace Exploration Agency, Sagamihara, Japan, (12)JAXA, Kanagawa, Japan