Prediction of hydrological responds to climate changes in the Upper Yangtze River Basin, China

Xiaoli Yang, Liliang Ren, Yuqian Wang, Mengru Zhang, Yi Liu, Shanhu Jiang and Fei Yuan, Hohai University, Nanjing, China