Molybdenum isotope fractionation in scleractinian corals and its implications on biological activities

Gangjian Wei1, Zhibing Wang2, Jie Li2, Wenfeng Deng3, Xuefei Chen2, Jinlong Ma4 and Ti Zeng2, (1)Guangzhou Institute of Geochemistry, Guangzhou, China, (2)GIG Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China, (3)GUANGZHOU INST GEOCHEM, Guangzhou, China, (4)Guangzhou Institute of Geochemistry, Chinese Academy of Sciences, Guangzhou, China