Onboard Processing on PWE OFA/WFC (Onboard Frequency Analyzer/Waveform Capture) aboard the ERG (ARASE) Satellite

Shoya Matsuda1, Yoshiya Kasahara2, Hirotsugu Kojima3, Yasumasa Kasaba4, Satoshi Yagitani2, Mitsunori Ozaki2, Tomohiko Imachi2, Keigo Ishisaka5, Satoshi Kurita1, Mamoru Ota2, Atsushi Kumamoto4, Fuminori Tsuchiya4, Miyoshi Yoshizumi1, Ayako Matsuoka6, Mariko Teramoto1 and Iku Shinohara6, (1)Nagoya University, Nagoya, Japan, (2)Kanazawa University, Kanazawa, Japan, (3)Kyoto University, Research Institute for Sustainable Humanosphere, Kyoto, Japan, (4)Tohoku University, Sendai, Japan, (5)Toyama Prefectural University, Imizu, Japan, (6)ISAS/JAXA, Sagamihara, Japan