Diverse Responses of Belowground Internal Nitrogen Cycling to Increasing Aridity

Dan Kou1, Yunfeng Peng1, Guanqin Wang1, Jinzhi Ding1, Yongliang Chen1, Guibiao Yang1, Kai Fang1, Li Liu1, Beibei Zhang1, Christoph Müller2, Jinbo Zhang3 and Yuanhe Yang1, (1)IB Institute of Botany, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China, (2)University of Giessen, Giessen, Germany, (3)Nanjing Normal University, Nanjing, China