Plasma Heating inside ICMEs by Alfvenic Fluctuations Dissipation

Hui Li1, Chi Wang2, Jiansen He3, Lingqian Zhang1, John D Richardson4, John W Belcher4 and Cui Tu5, (1)NSSC National Space Science Center, CAS, Beijing, China, (2)CSSAR, CAS, Beijing, China, (3)Peking University, Beijing, China, (4)MIT, Cambridge, MA, United States, (5)NSSC, Beijing, China