Structural Imaging around the SMS Deposit by the Multi-Source ZVCS Survey Method in the Izena Hole, Mid-Okinawa Trough

Kenji Tara1, Eiichi Asakawa1, Fumitoshi Murakami1, Hitoshi Tsukahara1, Shutaro Saito1, Sangkyun Lee1, Masafumi Katou1, Ehsan Jamali Hondori1, Tomonori Sumi2, Kazuyuki Kadoshima3 and Masami Kose4, (1)J-MARES/JGI, Tokyo, Japan, (2)J-MARES/NSENGI, Tokyo, Japan, (3)Mitsubishi Materials Techno Corporation, Tokyo, Japan, (4)J-MARES/JAPEX, Tokyo, Japan