Atmospheric gravity wave detection following the 2011 Tohoku earthquakes combining COSMIC occultation and GPS observations

Xiangxiang Yan, Yu Tao, Chunliang Xia, Yifan Qi and Xiaomin Zuo, China University of Geosciences, Wuhan, China