Geocode of River Networks in Global Plateaus

Jinren Ni, Yichu Wang and Ting Wang, Peking University, Beijing, China