3-D Forward modeling of Induced Polarization Effects of Transient Electromagnetic Method

Yanqi Wu1, Yanju Ji1, Shanshan Guan2, Dongsheng Li1 and Aimin Wang1, (1)Jilin University, College of Instrumentation& Electrical Engineering, Changchun, China, (2)Jilin University, College of Instrumentation& Electrical Engineering, Jilin, China