THE CHARACTERISTICS OF ATMOSPHERIC PHTHALATES IN SHANGHAI: A HAZE CASE STUDY

Yingjie Li1, Jiahui Wang1, Bainian Ren1, Hongli Wang1, Liping Qiao1, Jiping Zhu2 and Li Li1, (1)Shanghai Academy of Environmental Sciences, Shanghai, China, (2)Health Canada, Environmental Health Science and Research Bureau, Ottawa, ON, Canada