Three-Dimensional Reconstruction and Solar Energy Potential Estimation of Buildings

Yanming Chen, Manchun Li, Liang Cheng, Hao Xu, Shuyi Li and Xiaoqiang Liu, Nanjing University, Nanjing, China