A Phenology-based Method For Identifying the Planting Fraction of Winter Wheat Using Moderate-resolution Satellite Data

Jie Dong1, Wei Liu2, Wei Han3, Tianjie Lei4, Jiangzhou Xia1 and Wenping Yuan1, (1)Beijing Normal University, Beijing, China, (2)Sun Yat-Sen University, Guangzhou, China, (3)Agro-Technical Station, Ji Nan, China, (4)China Institute of Water Resources and Hydropower Research (IWHR), Beijing, China