A global reference model of Moho depths based on WGM2012

Duo Zhou, Zhejiang University, Ocean college, Zhoushan, China and Chunfeng Li, Zhejiang University, Ocean College, Zhoushan, China