Precipitation Change during 1460—2011 in the Upper Lancang River Basin

Huaming Shang1, Jianchang Hong2, Ziang Fan1, Feng Chen3, Shulong Yu1, Wenshou Wei1 and Ruibo Zhang1, (1)Institute of Desert Meteorology, China Meteorological Administration, Urumqi, China, (2)Tibet Climatic Center, Lhasa, China, (3)China Meteorological Administration, Institute of Desert Meteorology, Ürümqi, China