The Quanzhou large earthquake: environment impact and deep process

Yanren WANG1, Rui Gao*1,2, Zhuo Ye2 and Chunyong Wang3, (1)School of Earth Science and Engineering, Sun Yat-sen University, Guangzhou, China, (2)Institute of Geology, Chinese Academy of Geological Sciences, Beijing, China, (3)Institute of Geophysics, China Earthquake Administration, Beijing, China