Reduction in plasmaspheric hiss wave amplitudes during a substorm

Haimeng Li1, Zhigang Yuan2, Xiongdong Yu2, Xiaohua Deng1, Rongxin Tang1, Zhou Chen1, Meng Zhou1 and Shiyong Huang2, (1)Nanchang University, Nanchang, China, (2)Wuhan University, Wuhan, China