New insights into seismic faulting during the 2008 Mw7.9 Wenchuan earthquake

Haibing Li1, Huan Wang1, Jialiang Si1, Zhiming Sun2, Junling Pei3, Zhang Lei1 and Xiangli He4, (1)Institute of Geology, CAGS, Beijing, China, (2)Institute of Geomechanics, CAGS, Beijing, China, (3)Institute of Geomechanics, Beijing, China, (4)China University of Geosciences Beijing, Beijing, China