Urban Land Cover Type Influences CO2 Fluxes within Phoenix, Arizona

Eli R Perez-Ruiz, Enrique R Vivoni and Nicole P Templeton, Arizona State University, Tempe, AZ, United States