Initial report of Hayabusa2 laser altimeter (LIDAR)


Hirotomo Noda1, Noriyuki Namiki1, Takahide Mizuno2, Hiroki Senshu3, Koji Matsumoto4, Yoshiaki Ishihara5, Ryuhei Yamada6, Hiroshi Araki1, Keiko Yamamoto1, Naru Hirata6, Shinsuke Abe7, Fumi Yoshida3, Arika Higuchi1, Hideaki Miyamoto8, Hitoshi Ikeda9, Fuyuto Terui9, Sho Sasaki10, Shoko Oshigami1, Seiitsu Tsuruta4, Kazuyoshi Asari4, Seiichi Tazawa1, Makoto Shizugami1, Hirohide Demura6 and Jun Kimura10, (1)NAOJ National Astronomical Observatory of Japan, Tokyo, Japan, (2)JAXA Japan Aerospace Exploration Agency, Sagamihara, Japan, (3)Chiba Institute of Technology, Chiba, Japan, (4)National Astronomical Obs, Oshu, Iwate, Japan, (5)Japan Aerospace Exploration Agency, Institute of Space and Astronautical Science, Kanagawa, Japan, (6)The University of Aizu, Aizu-Wakamatsu, Japan, (7)Nihon University, Tokyo, Japan, (8)University of Tokyo, Bunkyo-ku, Japan, (9)JAXA, Sagamihara, Japan, (10)Osaka University, Earth and Space Science, Toyonaka, Japan