Integrated Probabilistic Tsunami Hazard Assessment against possible tsunamis along the Pacific coast of Honshu and Shikoku islands, Japan


Kenji Hirata1, Hiroyuki Fujiwara2, Hiromitsu Nakamura1, Masaki Osada2, Tatsuo Ohsumi2, Nobuyuki Morikawa2, Shin'ichi Kawai2, Takahiro Maeda2, Hisanori Matsuyama3, Nobuhiko Toyama3, Tadashi Kito3, Yoichi Murashima4, Yasuhiro Murata4, Takuya Inoue4, Ryu Saito4, Shinichi Akiyama5, Mariko Korenaga5, Yuta Abe5, Norihiko Hashimoto5 and Tomoya Hakamata6, (1)National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience (NIED), Tsukuba, Japan, (2)National Research Institute for Earth Science and Disaster Resilience, Tsukuba, Japan, (3)OYO Corporation, Tsukuba, Japan, (4)KOKUSAI KOGYO CO., LTD, Tokyo, Japan, (5)ITOCHU Techno-Solutions Corporation, Chiyoda-ku, Japan, (6)ITOCHU Techno-Solutions Corporation, Tokyo, Japan