Scientific Lightning Detection Network for Kazakhstan

Anatoliy Lozbin1, Alexander Inchin1, Yuri Shpadi1, Pavel Inchin2, Maxim Shpadi1, Galymzhan Ayazbayev1, Rakhim Bykayev1, Lyudmila Mailibayeva1 and Anatoly V Streltsov2, (1)Institute of Space Techniques and Technologies, Almaty, Kazakhstan, (2)Embry-Riddle Aeronautical University, Daytona Beach, FL, United States