Short-impending Anomaly of GPS Observation and its Implications in Yunnan Earthquake Predication

Min Hong1, Desheng Shao1, Shuangxi Zhang2, Tengfei Wu2, Fang Wang2, Yong Zhang1, Lingli Wang1 and Xiaodong Qian1, (1)Earthquake Administration of Yunnan Province, Kunming, China, (2)Wuhan University, School of Geodesy and Geomatics, Wuhan, China