Spatial geochemistry variations of 130-135Ma A-type granites from the northern Zhejiang Province, South China: implication for crust-mantle interaction

Hu Qinghai1, Liu Rong2, Zhou Leyao2, Yu Kaizhang1, Yongsheng Liu1, Zhaochu Hu1, Keqing Zong1 and Gao Shan1, (1)China University of Geosciences Wuhan, Wuhan, China, (2)Zhejiang Institute of Geology and Mineral Resource, Hangzhou, China