An analysis of electrical conductivity model in saturated porous media

Jianchao Cai1, Wei Wei1, Xuan Qin1 and Xiangyun Hu2, (1)China University of Geosciences Wuhan, Wuhan, China, (2)China University of Geosciences, Wuhan, China