Abrupt Change of the Transboundary Runoff and Its Influence on Water Security of Lanstang-Mekong River

Ping Xie1, WU Ziyi1, Yan-Fang Sang2, Zhao Jiangyan1, DONG Qianjin1 and LEI Xu1, (1)Wuhan University, Wuhan, China, (2)Chinese Academy of Sciences, Beijing, China